وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ

سوگند به آسمان و كوبنده شب!

By the sky and the night comer -

سوره طارق آيه 1