أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا

از اين رو كه برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدند!

That they attribute to the Most Merciful a son.

سوره مريم  آيه 91